Όπως έχει διαπιστωθεί το οπλισμένο σκυρόδεμα δεν έχει απεριόριστο χρόνο ζωής όσο αφορά την προστασία του οπλισμού (ενθράκωση σκυροδέματος).

Πολλοί λόγοι που προκαλούν την επιδείνωση του οπλισμένου σκυροδέματος, απαιτούν μία σωστή συντήρησή του,για να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος χρόνος ζωής.

Για τα νέα κτίρια η επισκευή αρχίζει αμέσως μετά τη σκυροδέτηση διότι έχει διαπιστωθεί ότι λόγω των νέων αντισεισμικών κανονισμών σκυροδέματος υψηλής αντοχής και ατελούς δόνησης σε ορισμένα σημεία δημιουργούνται «φωλιές», σαθρές περιοχές, αποκαλύψεις οπλισμού οι οποίες πρέπει να επισκευαστούν με υψηλής αντοχής επισκευαστικά υλικά και όχι με απλές τσιμεντοκονίες ώστε να αποκατασταθεί η συνοχή του οπλισμένου σκυροδέματος.

Για τα παλαιά κτίρια όπου οι καταστροφές εμφανίζονται κυρίως στα εμφανή μπετά η επισκευή πρέπει να γίνει σε όλες τις επιφάνειες που έχει ήδη αποκαλυφθεί ο οπλισμός αλλά και στις επιφάνειες που συνορεύουν με αυτές και δεν έχει καταστραφεί το σκυρόδεμα (έχει όμως αρχίσει η διάβρωση του οπλισμού).

Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο με ισχυρά επισκευαστικά υλικά σταθερού όγκου τροποποιημένα με πολυμερή και όχι με απλές τσιμεντοκονίες ώστε να αποφεύγονται μελλοντικά συρρικνώσεις, αποκολλήσεις και τριχιάσματα. Στις εργασίες αυτές εξειδικευμένα συνεργεία επιμελούνται την πλήρη απομάκρυνση των ενανθρακωμένων τμημάτων του σκυροδέματος, την αποκατάσταση και προστασία του οπλισμού και την συμπλήρωση των τμημάτων με τα επισκευαστικά υλικά.

Τα πλεονεκτήματα αυτών των κατασκευών είναι ότι αποκαθίσταται η αντοχή του σκυροδέματος για πολλές δεκαετίες (διακοπή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος στις περιοχές που επισκευάστηκαν).

Η προστασία με υδροφοβικό εμποτισμό μεταβάλει την επιφανειακή τάση των ορυκτών υποστρωμάτων συμπεριλαμβανομένων του σκυροδέματος, επιχρίσματος και τουβλοδομής.

Ο υδροφοβισμός σε απορροφητικά υποστρώματα, όπως το σκυρόδεμα, με τεχνολογίες σιλοξάνης και σιλανίου, είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Η μείωση της απορρόφησης του νερού και των ρύπων επιτυγχάνεται δίχως να επηρεάζεται η διαπνοή της κατασκευής, καθώς και η τελική της εμφάνιση.

Εμφανίζονται 11 προϊόντα